Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona onlinerecepta.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę onlinerecepta.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę onlinerecepta.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony onlinerecepta.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t. jednolity),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t. jednolity),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 t. jednolity) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie onlinerecepta.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Maciej Tężycki wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska Maciej Tężycki, adres siedziby: Stachury 5/43 80-280 Gdańsk, adres do doręczeń: Stachury 5/43 80-280 Gdańsk, NIP:5842798780, REGON: 387482312, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: zdalnydr@gmail.com
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  7. SERWIS – strona internetowa, mieszcząca się pod adresem https://onlinerecepta.pl
  8. KONSULTACJA LEKARSKA ONLINE – Usługa Elektroniczna obejmująca świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza zatrudnionego przez podmiot gospodarczy Praktyka Lekarska Maciej Tężycki lub współpracującego z wymienionym wyżej podmiotem na podstawie innego stosunku prawnego, na rzecz Pacjenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego Pacjenta
  9. FORMULARZ WYWIADU LEKARSKIEGO – jest to ankieta, składająca się z kilkunastu pytań dotyczących stanu zdrowia wypełniana przez usługobiorcę, której wypełnienie jest niezbędne do realizacji usługi Konsultacji Lekarskiej Online
  10. LEKARZ – osoba wykonującą zawód lekarza w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, współpracująca z serwisem onlinerecepta.pl
  11. PACJENT – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usługi Konsultacji Lekarskiej Online
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
   3. korzystanie z Chatu,
   4. Konsultacja Lekarska Online – świadczenia zdrowotne wykonywane przez
    lekarza współpracującego z podmiotem Praktyka Lekarska Maciej Tężycki na rzecz Pacjenta na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (W myśl ust. 4., art. 2. Rozdziału 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.: „4. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”)
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
  3. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:
   1. Przelew bankowy
   2. Płatności elektroniczne (Przelewy24)
   3. Karty płatnicze (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
  4. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3. punkt 1., podpunkty 1.,2.,3. Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  5. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale 3. punkt 1.,podpunkt 4. (t.j. konsultacja lekarska online) wymaga wypełnienia formularza wywiadu lekarskiego oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w serwisie onlinerecepta.pl
  6. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy Świadczenia Usług Elektronicznych, klient powinien wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
   1. Imię nazwisko
   2. adres zamieszkania
   3. adres e-mail
   4. numer telefonu
  7. Zawarcie umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej konsultacji lekarskiej online następuje w momencie wybrania przycisku „Kupuję i płacę” na podstronie o nazwie „Podsumowanie zamówienia” (tj. o adresie „onlinerecepta.pl/checkout”)
  8. Klient po dokonaniu zamówienia usługi konsultacji lekarskiej online zobowiązany jest do wypełnienia formularza wywiadu lekarskiego oraz uiszczenia opłaty wyszczególnionej w podsumowaniu zamówienia w przeciągu 7 dni kalendarzowych. W przypadku braku spełnienia powyższego zobowiązania, umowa o świadczenie usługi elektronicznej konsultacji lekarskiej online zostaje rozwiązana. 
  9. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub Chatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. Umowa o świadczenie usługi konsultacji lekarskiej online, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie przesłania porady zdrowotnej
  10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  12. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
  13. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  14. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  15. Zamówienie usługi konsultacji lekarskiej online jest możliwe przez Usługobiorcę całą dobę przez 7 dni w tygodni
  16. Realizacja usługi konsultacji lekarskiej online następuje w godzinach 7:00-23:59.
  17. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji usługi konsultacji lekarskiej online w czasie wynoszącym maksymalnie 12 godzin od momentu wniesienia opłaty oraz wypełnienia formularza wywiadu lekarskiego.
  18. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w przypadku awarii technicznej lub niezawinionej niemożności nawiązania kontaktu z Lekarzem, czas realizacji Konsultacji Lekarskiej Online może ulec wydłużeniu do chwili ustania danej przeszkody. W przypadku realizacji konsultacji lekarskiej online w czasie przekraczającym 24h od chwili zaksięgowania płatności na rachunku Usługodawcy, Usługobiorca uprawniony będzie do żądania zwrotu kosztu usługi
  19. Za szkody wynikające z podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu wywiadu lekarskiego, w trakcie konsultacji telefonicznej lub kontaktu innymi kanałami komunikacji z lekarzem, Praktyka Lekarska Maciej Tężycki nie ponosi odpowiedzialności.
  20. O sposobie i formie w jakiej realizowana jest Konsultacja Lekarska Online decyduje lekarz. Lekarz zobowiązany jest przepisami prawa do wykonywania zawodu zgodnie z regułami prawa oraz zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.
  21. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia niebezpiecznych leków takich jak: leki wydawane na kategorię dostępności RPW, leków zawartych w Wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym m.in.benzodiazepin, metylofenidatu, silnych pochodnych opioidowych.
  22. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia leków stosowanych przez pacjenta niezgodnie z ich rejestracją w ChPL np. męskich hormonów w celach innych niż leczenie hipogonadyzmu, czy amantadyny celem leczenia Covid-19.
  23. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia e-recepty przedłużającej leki przewlekłe przy podejrzeniu próby uzyskania przez pacjenta większej ilości leku niż byłoby to uzasadnione względami medycznymi.
  24. Lekarz ma prawo wezwać pacjenta do okazania zaświadczenia lekarskiego lub innej dokumentacji medycznej potwierdzającej terapię danymi lekami.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem może wypowiedzieć umowę zawartą na odległość w terminie 14 dni ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdalnydr@gmail.com
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Usługodawca może również wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych na podstronie „Zasady” (tj. „onlinerecepta.pl/zasady/”) Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez usługobiorcę, usługodawca zwraca usługobiorcy wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty obsługi płatności przez operatora Przelewy24 poniesione przez serwis onlinerecepta.pl:
    1. 1,4% płatności w przypadku płatności za pomocą szybkiego przelewu Przelewy24
    2. 1,4% płatności w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej
    3. 0% płatności w przypadku płatności tradycyjnym przelewem
   6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez usługodawcę, z powodu złamania regulaminu strony przez usługobiorcę np. w przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, zwracana jest wpłata pomniejszona o koszty obsługi płatności przez operatora Przelewy24 poniesione przez serwis onlinerecepta.pl:
    1. 1,4% płatności w przypadku płatności za pomocą szybkiego przelewu Przelewy24
    2. 1,4% płatności w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej
    3. 0% płatności w przypadku płatności tradycyjnym przelewem
   7. Prawo do wypowiedzenia umowy przez usługobiorcę przepada wraz z momentem przesłania drogą elektroniczną przez LEKARZA zaleceń lekarskich w postaci: porady zdrowotnej lub e-recepty lub wezwania do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innej dokumentacji uzasadniającej stosowanie leków, które stosowane przewlekle wiążą się z zwiększonym ryzykiem zdrowotnym dla pacjenta.
   8. Prawo do wypowiedzenia umowy przez usługobiorcę przepada w sytuacji wypełnienia FORMULARZA WYWIADU LEKARSKIEGO i umieszczenia w nim prośby przedłużenia leków, których zgodnie z opisem usługi, znajdującym się na podstronach serwisu, LEKARZ nie przepisuje. Leki o których mowa w niniejszym punkcie to między innymi: leki z grupy benzodiazepin, leki narkotyczne z grupy opioidów, leki wydawane na kategorię dostępności „RPW”, środki dopingujące (testosteron i pochodne) i inne, niewymienione powyżej, a których stosowanie zgodnie z wiedzą medyczną stanowią podwyższone zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.
   9. W przypadku zaistnienia sytuacji z powyższego podpunktu, Usługobiorca zachowuje prawo do jednorazowej konsultacji lekarskiej, dotyczącej innego problemu zdrowotnego, np. przedłużenia leku niebudzącego wątpliwości co do bezpiecznego jego stosowania. Usługobiorca może również przekazać opłaconą usługę innemu Pacjentowi np. członkowi rodziny.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdalnydr@gmail.com
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
  1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
   1. Złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
   2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą,
   3. Bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem onlinerecepta.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością onlinerecepta.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony onlinerecepta.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony onlinerecepta.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.

Załącznik nr 1 – pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:

Praktyka Lekarska Maciej Tężycki
ul. Stachury 5/43
80-280 Gdańsk
e-mail: zdalnydr@gmail.com

O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat
Praktyka Lekarska Maciej Tężycki
ul. Stachury 5/43, 80-280 Gdańsk
e-mail: zdalnydr@gmail.com

2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.