Zasady

Zasady korzystania z serwisu onlinerecepta.pl

 1. Lekarz dokonuje badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia chorych, udzielania porad lekarskich za pomocą systemu teleinformatycznego (W myśl ust. 4., art. 2. Rozdziału 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.: „4. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.” oraz art. 42. Rozdziału 5. Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r.: „Art. 42. 1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby. 2. Lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.”)
 2. Z usług serwisu onlinerecepta.pl (https://onlinerecepta.pl) mogą skorzystać tylko pacjenci w stanie ogólnym dobrym, bez dolegliwości.
 3. W serwisie onlinerecepta.pl udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie:
  • Przedłużenia leków zażywanych przewlekle
  • Przedłużenie Antykoncepcji hormonalnej
  • Antykoncepcji postkoitalnej.
  • Konsultacji kardiologicznej
  • Konsultacji ogólnolekarskiej
  • Konsultacji z elektronicznym zwolnieniem lekarskim
 4. Jeśli pacjent znajduje się w stanie nagłym lub wymagającym pilnego świadczenia zdrowotnego powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub pod numer alarmowy 112 lub 999.
 5. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie pacjenci, którzy z określonego powodu nie mogą udać się do swojego lekarza osobiście. Świadczenia zdrowotne udzielane za pomocą serwisu onlinerecepta.pl nie mogą zastępować regularnych i osobistych wizyt u lekarza. Mimo iż dokładamy wszelkich starań, aby wywiad zebrany podczas badania systemem teleinformatycznym był jak najbardziej wyczerpujący, to jednak może nie być tak samo dokładny jak wywiad zebrany podczas osobistej wizyty w gabinecie lekarskim.
 6. Pacjent po skorzystaniu z serwisu onlinerecepta.pl powinien w jak najszybszym możliwym terminie udać się na wizytę kontrolną u lekarza, celem weryfikacji rozpoznania, wykonania kontrolnych badań i weryfikacji sposobu leczenia.
 7. Pacjent chcący skorzystać z serwisu onlinerecepta.pl zobowiązany jest wyrazić świadomą zgodę na badanie za pomocą systemu teleinformatycznego, znając obwarowania i niedoskonałości takiego badania w porównaniu z osobistym badaniem lekarskim. Wypełnienie formularza wywiadu lekarskiego, równoznaczne jest z wyrażeniem świadomej zgody na badanie za pomocą systemów teleinformatycznych.
 8. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem portalu onlinerecepta.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji zawartych w formularzu wywiadu lekarskiego w dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 
 9. Niedopuszczalne i zakazane jest:
  • Podawanie informacji sprzecznych ze stanem faktycznym, informacji niepełnych, informacji fałszywych
  • Podszywanie się pod inne osoby, posługiwanie się danymi innych osób, a w szczególności posługiwanie się cudzym numerem PESEL.
  • Przedstawianie dokumentacji medycznej, wyników badań, recept i zaświadczeń medycznych należących do osób trzecich.
  • Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
 10. Podanie przez pacjenta odpowiedzi, danych i informacji zgodnych z prawdą i stanem faktycznym jest niezbędnym warunkiem właściwego udzielenia świadczenia zdrowotnego. Za skutki podania błędnych, niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi, danych i informacji, wyłączna odpowiedzialność spoczywa na pacjencie.
 11. Lekarz konsultujący w serwisie onlinerecepta.pl zastrzega sobie prawo, w przypadku stwierdzenia wskazań, do odmowy skonsultowania pacjenta za pomocą systemu teleinformatycznego i zalecenia niezwłocznego udania się do lekarza pierwszego kontaktu lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zgłoszenia się pod numer alarmowy 112 lub 999.
 12. Lekarz konsultujący w serwisie onlinerecepta.pl zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku:
  • Nieudzielenia pełnych i wyczerpujących informacji w formularzu wywiadu lekarskiego.
  • Podania fałszywych informacji i przesłania niedopuszczalnych treści wymienionych w pkt. 8 niniejszego regulaminu.
  • Stwierdzenia wskazań do niezwłocznego badania osobistego pacjenta u lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  • Problemów technicznych w połączeniu internetowym, funkcjonowaniu serwisu, formularza wywiadu lekarskiego lub poczty e-mailowej.
  • Zamówienia przez pacjenta konsultacji przedłużenia leków narkotycznych, nasennych, dopingujących, uzależniających a w szczególności leków z grupy benzodiazepin, opioidów, medycznej marihuany i wszelkich innych preparatów, których niewłaściwe stosowanie wiąże się podwyższonym ryzykiem uszczerbku dla zdrowia pacjenta.
  • Podejrzenia chęci uzyskania zwolnienia lekarskiego przez pacjenta z powodu przyczyn innych niż przyczyny zdrowotne.
 13. Informujemy, że przyjmowanie jakiegokolwiek leku, wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych wyszczególnionych w charakterystyce produktu leczniczego jak i w nim nie wymienionym. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych pacjent powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zadzwonić się pod numer alarmowy 112 lub 999.
 14. Porady lekarskie udzielane są na podstawie informacji jakie pacjent dostarcza w formularzu wywiadu lekarskiego. Pacjent odpowiada za kompletność i prawdziwość dostarczonych informacji i akceptuje fakt, że niespełnienie tego warunku (umyślne lub nieumyślne), może negatywnie wpłynąć na udzielone porady i wystawione recepty, a nawet może wiązać się z różnymi konsekwencjami, za które nie ponosimy odpowiedzialności.
 15. Informujemy, że przy przyjmowaniu jakichkolwiek leków, niezbędne są regularne, osobiste wizyty lekarskie, które nie mogą być zastąpione korzystaniem z usług serwisu onlinerecepta.pl